Regulamin

Regulamin Świadczenia Usług w ramach Serwisu Internetowego

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem), określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą serwisu dostępnego pod adresem internetowym www.socialpromo.pl, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Właścicielem serwisu SOCIAL PROMO jest start- up, prowadzony przez Katarzynę Ciuchta w ramach Programu AIP – Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadająca NIP 524-24-95-143, zwaną dalej „Administratorem”.

3. Korzystanie ze strony wymaga komputera PC lub telefonu, przeglądarki internetowej, obsługi JavaScript oraz akceptacji plików Cookies.

4. Korzystanie z serwisu oraz wszelkie inne formy interakcji ze stroną, oznaczają akceptację niniejszego regulaminu i zobowiązanie się do przestrzegania jego zasad.

5. Serwis SOCIA PROMO przy realizacji usług marketingowych, działa we współpracy z firmami trzecimi.

6. Administratorem Danych osobowych jest Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającymi NIP 524-24-95-143, który powierzył przetwarzanie danych osobowych Katarzynie Ciuchta.

8. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Użytkownika dobrowolnie, w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu oraz usług świadczonych na jego podstawie.

9. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.

10. Administrator informuje, iż Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Użytkownika usług określonych w Regulaminie.

§ 2.

REJESTRACJA KONTA

1. Rejestracja w serwisie SOCIAL PROMO jest dobrowolna i nie jest niezbędna do złożenia zamówienia.

2. Rejestracja wymaga wypełnienia formularza złożonego z loginu, hasła oraz adresu e­mail.

3.Rejestracja oznacza akceptację niniejszego regulaminu w jego brzemieniu w aktualnym momencie rejestracji.

4.Rejestracja w serwisie wymaga weryfikacji poprawności wprowadzonego w formularzu rejestracyjnym adresu e-mail.

5. Rejestracja w serwisie oznacza zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na adres e­mail podany w formularzu rejestracyjnym.

§ 3

OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

1. Rejestrując się użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającymi NIP 524-24-95-143, który powierzył przetwarzanie danych osobowych Katarzynie Ciuchta.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich powstałe w wyniku udostępniania hasła przez użytkownika lub zaniechań po stronie użytkownika.

3. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez administratora z poszanowaniem zasad przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (t.j. Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926, ze zm.) („Ustawa o ochronie danych”) oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.) („Ustawa o świadczeniu”).

4. Użytkownik ma prawo do wglądu we wprowadzone przez siebie dane, ich przetwarzania, poprawiania oraz do zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

5. Użytkownik może zażądać usunięcia danych z bazy serwisu bez podania przyczyny. Żądanie takie jest jednoznaczne z likwidacją konta użytkownika w serwisie i przepadkiem niewykorzystanych środków.

§ 4

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Administrator oświadcza, że dochowa wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu oraz udzieli Użytkownikom pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane udostępnieniem loginu oraz hasła osobom trzecim oraz straty z powodu błędów oprogramowania, szkodliwego oprogramowania pochodzącego z zewnątrz, szkodliwego oprogramowania znajdującego się na komputerze użytkownika oraz wszelkich innych zdarzeń losowych.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw w zakresie udostępniania Serwisu.

4. Administrator nie odpowiada za sposób, w jaki użytkownicy korzystają z udostępnianych przez serwis narzędzi marketingowych.

5. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za komentarze pozostawiane na stronie przez użytkowników.

6. Zabronione jest korzystanie z serwisu do celów niezgodnych z obowiązującym w Polsce prawem.

7. Zabronione jest jakiekolwiek wpływanie na funkcjonowanie serwisu w szczególności poprzez wykorzystanie szkodliwego oprogramowania.

8. Zabronione jest wykorzystywanie treści tekstowych, zdjęć, video i innych zamieszczanych w serwisie bez pisemnej zgody Administratora.

9. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu SOCIAL PROMO do jakichkolwiek działań niezgodnych z jej przeznaczeniem.

10. Administracja serwisu nie gwarantują trwałych efektów prowadzonej kampanii lub promocji oraz nie bierze odpowiedzialności za zmiany w algorytmach na serwisach YouTube, Instagram, Facebook gdzie  świadczymy usługi, które mogą być spowodowane nieznacznymi utratami obserwujących, polubień, komentarzy lub/i subskrybcji.

§ 4 

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Użytkownik serwisu otrzymuje możliwość zakupu usług realizowanych przez serwis.

2. Usługi w serwisie mogą być kupowane innymi kanałami niż płatności internetowe czy przelew na konto bankowe, w tym celu należy skontaktować się z Administracją serwisu SOCIAL PROMO.

3. Zamówienia są realizowane maksymalnie do 48H od momentu zaksięgowania płatności na koncie. Czas może nieznacznie różnić się od podanego wyżej w przypadku takich czynników jak – problem techniczny, błędny link, obciążenie serwera, aktualizacja usługi, wielkość zamówienia, dni ustawowo wolne od pracy, konserwacja systemu.

4. Po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie użytkownik dostaje stosownego maila z potwierdzeniem wpłaty.

5. Kampanie posiadają limity, które są maksymalnym wariantem każdej usługi.  Dokładne limity są podane na stronie usługi i mogą one ulec zmianie. W przypadku przekroczenia wartości, kampania zostanie nie wykonana, a pieniądze zwrócone na konto Klienta.

6. Użytkownik na prośbę może otrzymać raport z wykonanej usługi w postaci zrzutu ekranu, utworzonego w dniu zakończenia usługi. W celu uzyskania takiego raportu, powinien poinformować o tym Administratora serwisu, podczas składania zamówienia. Raport wysyłany jest drogą e-mailową na adres podany przy zamówieniu.

7. Klient podczas zamawiania usług powinien podać informacje w odpowiednim formularzu dostępnym przy składaniu zamówienia na temat adresów/linków które mają zostać promowane przez SOCIAL PROMO w przypadku podania danych nieprawidłowych lub ich braku – klient otrzyma powiadomienie mailowe z prośbą o ich uzupełnienie. Czas realizacji zamówień złożonych nieprawidłowo zostaje w takiej sytuacji wydłużony o kolejne 48H.

8. Użytkownik może w dowolnym momencie zatrzymać lub edytować kampanie, z wyłączeniem polubień uzyskiwanych w serwisie Instagram.

9. Polubienia, obserwacje, recenzje, komentarze i inne usługi, uzyskane z pomocą SOCIAL PROMO pochodzą z kont/profili osób z Polski oraz z całego świata, zgodnie z opisem usługi na stronie.

10. Zwrot “polubienia z Polski” nie odnosi się wyłącznie do Polaków. Podczas kampanii, zapewniamy ograniczenie terytorialne, ale nie gwarantujemy, że osoby te będą wyłącznie Polakami.

§ 5
REKLAMACJE

1. Każdy z użytkowników ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą usług oferowanych przez serwis SOCIAL PROMO.

2. Obsługą reklamacji zajmuje się właściciel serwisu SOCIAL PROMO.

3. Aby złożyć reklamację lub zażądać zwrotu pieniędzy za usługę, należy wypełnić formularz kontaktowy, znajdujący się w sekcji kontakt.

4. Wydawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od złożenia reklamacji i udzieli odpowiedzi na adres e­-mail podany w zgłoszeniu.

5. Wiadomość o reklamacji powinna zawierać numer zamówienia, informacje o problemie, nazwę konta lub link do którego świadczona była usługa.

6. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do reklamacji oraz zwrotu jeżeli dobrowolnie usuwa, zakłóca działanie usług prowadzonych przez operatora za pośrednictwem SOCIAL PROMO.

7. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do reklamacji oraz zwrotu jeżeli na skutek błędu lub niewiedzy złożył niepoprawne zamówienie bądź nie zastosował się do regulaminu.

§ 6

GWARANCJA

1. SOCIAL PROMO gwarantuje wykonanie usług marketingowych i tym samym osiągnięcie zakupionej ilości recenzji, polubień, komentarzy, obserwujących dla wskazanego adresu/linku.

2.Po zrealizowaniu zamówienia udzielana jest 24 miesięczna gwarancja na przeprowadzoną kampanię, oznacza to, że SOCIAL PROMO gwarantuje utrzymanie się pozyskanej liczby recenzji, polubień, komentarzy, obserwujących bądź stosowne uzupełnienie kampanii dla wskazanej podczas składania zamówienia usługi.

§ 7

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Użytkownik ma prawo do korzystania z prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni. Użytkownik, który chce skorzystać z odstąpienia, musi wysłać wiadomość e-mail poprzez formularz kontaktowy na stronie, z następującymi informacjami: dane kupującego (kontaktowe oraz e-mail); stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na odległość; datę zakupu oraz płatności; informacje o nazwie zakupionej usługi oraz cenę usługi.

2. Administrator informuje Użytkownika, że zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta natychmiastowe przystąpienie do wykonywania usługi na wyraźne życzenie Użytkownika przed upływem 14 dni od podpisania Umowy będzie:
a) skutkować utratą prawa do odstąpienia od umowy w przypadku całkowitego wykonania Usługi;
b) w przypadku częściowego wykonania Usługi, Użytkownik ma obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.

3. Zwrotu płatności SOCIAL PROMO dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba, że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rozliczenia transakcji w serwisie SOCIAL PROMO przeprowadzane są za pośrednictwem platformy tpay, PayPal oraz poprzez przelew tradycyjny.

2. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT na zamówione produkty – prosimy o kontakt mailowy w tej sprawie, bez składania zamówienia na stronie.

3. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści stron, do których prowadzą linki opublikowane przez użytkowników strony.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Regulamin należy każdorazowo przeczytać przed złożeniem zamówienia i zaakceptować jego aktualne brzmienie. Korzystanie z usług po zmianie regulaminu oznacza akceptację jego nowego brzmienia.

5. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu przez użytkownika w szczególności naruszenia zasad poufności danych administrator może bezpowrotnie skasować konto użytkownika.

6. Niniejszy regulamin jest własnością administratora serwisu SOCIAL PROMO, który zastrzega sobie prawo do kopiowania/modernizowania w/w regulaminu bez pisemnej zgody.

7. W sprawach nieuregulowanych w sposób właściwy poniższym regulaminem właściwe są przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o usługach świadczonych drogą elektroniczną i innych właściwych ustaw.

0