Regulamin

Regulamin Świadczenia Usług w ramach Serwisu Internetowego

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem), określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Serwisu dostępnego pod adresem internetowym www.socialpromo.pl, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Właścicielem Serwisu jest Katarzyna Ciuchta prowadząca działalność gospodarczą ATELIER K8 Katarzyna Ciuchta o numerze NIP 7742911404 , REGON 384630634, zwaną dalej „Administratorem”.

3. Korzystanie ze strony wymaga komputera PC lub telefonu, przeglądarki internetowej, obsługi JavaScript oraz akceptacji plików Cookies.

4. Korzystanie z serwisu oraz wszelkie inne formy interakcji ze stroną, oznaczają akceptację niniejszego regulaminu i zobowiązanie się do przestrzegania jego zasad.

5. Przez Korzystanie z Serwisu rozumie się korzystanie ze strony socialpromo.pl w tym składanie zamówień na zasadach zawartych w niniejszym Regulaminie.

6. Przez „Użytkownika” rozumie się każdą osobę korzystająca z Serwisu SOCIAL PROMO.

6. Serwis SOCIAL PROMO przy realizacji usług marketingowych, działa we współpracy z firmami trzecimi. Podmioty te są całkowicie niezależne od Serwisu i zajmują się faktyczną realizacją usług.

7. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Użytkownika dobrowolnie, w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu oraz usług świadczonych na jego podstawie.

8. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.

9. Administrator informuje, iż Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Użytkownika usług określonych w Regulaminie.

 

§ 2.

REJESTRACJA KONTA

1. Rejestracja w serwisie SOCIAL PROMO jest dobrowolna i nie jest niezbędna do złożenia zamówienia.

2. Rejestracja wymaga wypełnienia formularza złożonego z loginu, hasła oraz adresu e­mail.

3.Rejestracja oznacza akceptację niniejszego regulaminu w jego brzemieniu w aktualnym momencie rejestracji.

4.Rejestracja w Serwisie wymaga weryfikacji poprawności wprowadzonego w formularzu rejestracyjnym adresu e-mail.

5. Rejestracja w serwisie oznacza zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na adres e­mail podany w formularzu rejestracyjnym.

§ 3

OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

1. Serwis przetwarza dane osobowe Użytkowników w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w sposób określony w Polityce Prywatności, która jest integralną częścią regulaminu.

§ 4

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Administrator oświadcza, że dochowa wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu oraz udzieli Użytkownikom pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane udostępnieniem loginu oraz hasła osobom trzecim oraz straty z powodu błędów oprogramowania, szkodliwego oprogramowania pochodzącego z zewnątrz, szkodliwego oprogramowania znajdującego się na komputerze użytkownika oraz wszelkich innych zdarzeń losowych.

3.Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za blokady związane z ograniczaniem funkcjonalności serwisu Instagram, Facebook, TikTok, Twitch, Youtube czy innych platform społecznościowych.

4.Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za blokady konta w serwisach społecznościowych w trakcie trwania kampanii, spowodowane łamaniem regulaminu przez samego użytkownika.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw w zakresie udostępniania Serwisu.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wywołane przez inne podmioty świadczące w tym samym czasie usługi na rzecz Użytkownika.

7. Administrator nie odpowiada za sposób, w jaki użytkownicy korzystają z udostępnianych przez serwis narzędzi marketingowych.

8. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za komentarze pozostawiane na stronie przez użytkowników.

9. Zabronione jest korzystanie z serwisu do celów niezgodnych z obowiązującym w Polsce prawem.

10. Zabronione jest jakiekolwiek wpływanie na funkcjonowanie serwisu w szczególności poprzez wykorzystanie szkodliwego oprogramowania.

11. Zabronione jest wykorzystywanie treści tekstowych, zdjęć, video i innych zamieszczanych w serwisie bez pisemnej zgody Administratora.

12. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu SOCIAL PROMO do jakichkolwiek działań niezgodnych z jego przeznaczeniem.

13. Administrator nie podnosi odpowiedzialności w przypadku różnicy tj. nadwyżki pomiędzy złożonym zamówieniem, a ostatecznie uzyskanym efektem kampanii.

14. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji usługi, jeśli narusza ona dobra innych osób bądź jest niezgodna z przyjętymi normami społecznymi.

 

§ 4 

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Użytkownik serwisu otrzymuje możliwość zakupu usług realizowanych przez Serwis.

2. Rozpoczęcie realizacji usługi odbywa się maksymalnie do 48H od momentu zaksięgowania płatności na koncie w dni powszednie. Czas może nieznacznie różnić się od podanego wyżej w przypadku takich czynników jak – problem techniczny, błędny link, obciążenie serwera, aktualizacja usługi, wielkość zamówienia, dni ustawowo wolne od pracy, konserwacja systemu.

3. Po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie użytkownik dostaje stosownego maila z potwierdzeniem wpłaty.

4. Kampanie posiadają limity, które są maksymalnym wariantem każdej usługi. Dokładne limity są podane na stronie usługi i mogą one ulec zmianie. W przypadku przekroczenia wartości, kampania zostanie nie wykonana, a pieniądze zwrócone na konto Użytkownika.

5. Użytkownik na prośbę może otrzymać raport z wykonanej usługi w postaci zrzutu ekranu (nie udostępniamy poufnych danych jak imiona, nazwiska czy nazwy profili biorących udział w kampaniach). W celu uzyskania takiego raportu, powinien poinformować o tym Administratora serwisu, podczas składania zamówienia. Raport wysyłany jest drogą e-mailową na adres podany przy zamówieniu.

6. Użytkownik podczas zamawiania usług powinien podać prawidłowe informacje w odpowiednim formularzu dostępnym przy składaniu zamówienia na temat adresów/linków które mają zostać promowane przez SOCIAL PROMO. W przypadku podania danych nieprawidłowych lub ich braku – klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu z powodu strat majątkowych, które ponosi serwis SOCIAL PROMO.

8. Użytkownik nie może zatrzymać lub edytować usługi w trakcie jej trwania oraz po jej zakończeniu.

9. Użytkownik musi przekazać Serwisowi poprawny link lub nazwę profilu do wybranego serwisu społecznościowego. Przekazana treść (profil, post, film) musi być w pełni publiczna dla osób trzecich tak aby operator realizujący zamówienie wykonał je prawidłowo.

 

§ 5
REKLAMACJE

1. Każdy z użytkowników ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą usług oferowanych przez serwis SOCIAL PROMO w terminie 7 dni od daty zdarzenia.

2. Obsługą reklamacji zajmuje się właściciel serwisu SOCIAL PROMO.

3. Aby złożyć reklamację lub zażądać zwrotu pieniędzy za usługę, należy wypełnić formularz kontaktowy na stronie.

4. Wydawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od złożenia reklamacji i udzieli odpowiedzi na adres e­-mail podany w zgłoszeniu.

5. Wiadomość o reklamacji powinna zawierać numer zamówienia, informacje o problemie, nazwę konta lub link do którego świadczona była usługa.

6. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do reklamacji oraz zwrotu, jeśli:

6.1. dobrowolnie usuwa, zakłóca działanie usług prowadzonych przez operatora za pośrednictwem SOCIAL PROMO tj. blokuje, usuwa profile podczas trwania usługi lub zmienia ustawienia konta np. jego nazwę czy ustawienia prywatności.

6.2. na skutek błędu lub niewiedzy złożył niepoprawne zamówienie bądź nie zastosował się do regulaminu i opisu usługi na stronie.

6.3. w tym samym czasie korzystał z kilku usług od rożnych podmiotów, płatnych promocji dostępnych w serwisach społecznościowych lub zautomatyzowanych funkcji.

 

§ 6

GWARANCJA

1. .Na każde zamówienie udzielana jest 30-dniowa gwarancja. Oznacza to, że Serwis gwarantuje w tym czasie utrzymanie się pozyskanej liczby recenzji, polubień, komentarzy, wyświetleń, obserwujących, subskrypcji, odsłuchów dla wskazanego przy zamówieniu adresu/linku/numeru ID profilu bądź stosowne uzupełnienie dla wskazanej podczas składania zamówienia ilości lub zwrot pieniędzy

 

§ 7

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Użytkownik ma prawo do korzystania z prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni. Użytkownik, który chce skorzystać z odstąpienia, musi wysłać wiadomość e-mail poprzez formularz kontaktowy na stronie, z następującymi informacjami: dane kupującego (kontaktowe oraz e-mail); stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na odległość; datę zakupu oraz płatności; informacje o nazwie zakupionej usługi oraz cenę usługi.

2. Administrator informuje Użytkownika, że zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta natychmiastowe przystąpienie do wykonywania usługi na wyraźne życzenie Użytkownika przed upływem 14 dni od podpisania Umowy będzie:
a) skutkować utratą prawa do odstąpienia od umowy w przypadku całkowitego wykonania Usługi;
b) w przypadku częściowego wykonania Usługi, Użytkownik ma obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.

3. Zwrotu płatności Serwis dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba, że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 8

PŁATNOŚCI   

1.  Rozliczenia transakcji w serwisie SOCIAL PROMO przeprowadzane są w czasie rzeczywistym za pośrednictwem przelewu błyskawicznego platformy Cashbill oraz poprzez płatność kartą w serwisie VivaWallet.

2.  Usługa realizowana jest po odnotowaniu wpływu wartości zamówienia na konto Serwisu w systemach Cashbill oraz Vivawallet.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie systemów płatności. Wszelkie problemy z tym związane należy zgłaszać bezpośrednio do tych systemów.

4. Transakcje sprzedaży usług dokumentowane są paragonami fiskalnymi oraz (lub) fakturami bez VAT. Jeśli kupujący będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, dokonując zakupu usług w Serwisie wyraża wolę otrzymania faktury bez VAT, w tej sytuacji Użytkownik otrzymuje wyłącznie fakturę bez VAT.

5. Użytkownik otrzyma fakturę bez VAT z NIP nabywcy wyłącznie, gdy podczas składania zamówienia, w danych do faktury – na formularzu zamówienia, zaznaczy opcję „Chcę otrzymać fakturę” oraz poda numer NIP. Przesłanie danych do faktury z NIP Klienta innymi kanałami np. e-mailowo, będzie skutkowało uznaniem, że Klient przystępuje do transakcji jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, chyba że zmiana zostanie dokonana przed wystawieniem przez Sprzedawcę. Wyjątkiem od powyższej zasady jest sytuacja, w której do transakcji sprzedaży nie został jeszcze wystawiony paragon fiskalny.

6. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2020.106), Użytkownik akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur (w tym faktur korygujących) w formie elektronicznej. Zgoda na stosowanie faktur elektronicznych jest równoznaczna z rezygnacją otrzymywania ich w formie papierowej.

7. Po zrealizowaniu usługi przez Serwis, w wypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży na odległość przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę indywidualnego oraz w przypadku zwrotu środków w związku z uznaną reklamacją, na adres mailowy Użytkownika zostanie wysłana faktura korygująca.

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Regulamin należy każdorazowo przeczytać przed złożeniem zamówienia i zaakceptować jego aktualne brzmienie. Korzystanie z usług po zmianie regulaminu oznacza akceptację jego nowego brzmienia.

2.  W przypadku naruszenia postanowień regulaminu przez użytkownika w szczególności naruszenia zasad poufności danych administrator może bezpowrotnie skasować konto użytkownika.

3.  Niniejszy regulamin jest własnością administratora serwisu SOCIAL PROMO, który zastrzega sobie prawo do kopiowania/modernizowania w/w regulaminu bez pisemnej zgody.

4. W sprawach nieuregulowanych w sposób właściwy poniższym regulaminem właściwe są przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o usługach świadczonych drogą elektroniczną i innych właściwych ustaw.

SOCIAL PROMO